• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA OZE V PODNIKOCH
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

ZÁKLADNÉ FINANČNÉ LIMITY:

finančné limity projektov zameraných na znižovanie energetickej náročnosti:

Schéma pomoci de minimis
Nenávratný finančný príspevok: min. 20 tis. EUR
max. 200 tis. EUR

Intenzita podpory: max. 85 %

alokácia: 40 mil. EUR


DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU A TRVANIE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP:

časová oprávnenosť výdavkov: upresní sa vo výzve

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

• mikro, malé a stredné podniky,
• sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov,
• vysporiadané záväzky voči prednostným veriteľom (sociálna poisťovňa, zdravotné poistenia, daňový úrad),
• výrobné priestory vo vlastníctve na obdobie realizácie projektu a následne 3 roky počas monitorovacieho obdobia,

• žiadateľ zároveň, musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti zadefinované prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev.2) v rámci Sekcie C Priemyselná výroba.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

A. Zabezpečenie energetických auditov.
B. Implementácia opatrení z energetických auditov:
1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti:
• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
• rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody;
• rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove;
2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov:
• zariadenia na využitie OZE;
• zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla;
3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);
5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;
6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;

7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na body 1 až 6).

ÚZEMNÁ OPRÁVNENOSŤ:

Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja.

Pripravíme pre vás projekt a tešíme sa na spoluprácu!