• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Charitatívno-sociálne centrum v Humennom

Sídlo : Kukorelliho 10, 066 01 Humenné
Kontakt - tel. : 0933/775 74 74
Kontaktná osoba : Ing. Silvia Harakašová - vedúca CHSC
Dátum vzniku : 1994 


Charitatívno-sociálne centrum v Humennom bolo založené Arcidiecéznou charitou Košice, ktorá je neštátnou cirkevnou organizáciou. Spolu s ostatnými diecéznymi charitami na Slovensku tvorí Slovenskú katolícku charitu.


Vo svojej činnosti sa riadi ustanoveniami cirkevného práva, jej poslaním je poskytovanie sociálnej, zdravotníckej, výchovnej a charitatívnej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Zriaďuje a prevádzkuje charitné domy a špecializované zariadenia, ako je CHSC v Humennom.


Toto centrum pomáha sociálne odkázaným jednotlivcom aj rodinám, sociálne neprispôsobivým, občanom po výkone trestu, nezamestnaným aj telesne postihnutým občanom.


Poskytuje im :

  • základné poradenstvo,
  • finančnú alebo potravinovú pomoc,
  • ošatenie,
  • výdaj polievok pre bezdomovcov,
  • pomoc pri vybavovaní dokladov, ubytovania, zamestnania.


Oragnizuje dobrovoľné zbierky a spolupracuje so štátnou správou i dobrovoľnými združeniami.


Okrem týchto činností Charitatívno-sociálne centrum organizuje dva projekty :

  • prvým je vývarovňa pre starých a chorých občanov mesta, kde sa denne podáva okolo 30 obedov
  • druhým je charitatívna služba v rodinách, do ktorej patrí opatrovateľská služba a donáška obeda do domu. Starším občanom tak CHSC poskytuje služby ako sú nákupy, varenie, upratovanie, kúpanie, donáška liekov a vybavovanie úradných záležitostí.


Počas roka Charitatívno-sociálne centrum organizuje burzy šatstva, rôzne podujatia, robí mikulášske balíčky a počas Vianoc pripravuje štedrú večeru pre osamelých.


V blízkej budúcnosti začne s návštevnou službou v nemocniciach, ktorá funguje na základe dohody medzi charitou a príslušnou nemocnicou.