• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

O agentúre

Oznam:

RRA Humenné je v roku 2016 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.

 

Regionálna rozvojová agentúra Humenné v súčasnosti ako člen integrovanej siete Regionálnych agentúr na Slovensku patriacich pod Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ponúka právnickým a fyzickým subjektom následovné činnosti pre spoluprácu:

 

Bezplatné informačno-poradenské služby v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovanie regionálneho rozvoja pre obecné samosprávy, malých a stredných podnikateľov, štátne organizácie ako aj organizácie tretieho sektora.

 

Vypracovanie žiadostí pre financovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie z následovných operačných programov pre programové obdobie 2014-2020:

 • Výskum a inovácie
 • Integrovaná infraštruktúra
 • Ľudské zdroje
 • Kvalita životného prostredia
 • Integrovaný regionálny OP
 • Efektívna verejná správa
 • Technická pomoc
 • Program rozvoja vidieka
 • Rybné hospodárstvo 

 

Vypracovanie žiadostí o financovanie projektov v rámci štátnych podporných programov:

 

V súčasnosti RRA Humenné realizuje projekt s názvom: „RRA Humenné 2016“ podporený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

Aktivity projektu:

 

Podpora sieťovania a územnej spolupráce

1. Podpora sieťovania a územnej spolupráce

 

Podpora informovanosti a projektovej prípravy, zabezpečovanie spätnej väzby

1. Zabezpečenie poskytovania bezplatných informačno-poradenských služieb v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja; príprava zamestnancov na konzultáciu s klientom, ich odborné vzdelávanie a účasť na vzdelávacích, prezentačných a iných podujatiach organizovaných treťou osobou; pravidelná aktualizácia webovej stránky www.rra.sk;  propagácia činnosti v médiách)

2. Organizovanie odborných seminárov/vzdelávacích aktivít

3. Podpora prípravy a realizácie projektov a rozvojových aktivít v regióne

4. Konzultácie k tvorbe metodík a strategických dokumentov, vrátane konzultácií k štátnej politike reg. rozvoja

 

Mentoring a monitorovanie 

1. Monitorovanie rozvojových plánov obcí a miest v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce

2. Podpora marketingu regionálnych produktov

 

Termín realizácie projektu: 01.01.2016 – 31.12.2016

 

V prípade Vášho záujmu, kontaktujte nás na následovnej adrese:

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Štefánikova 18
066 01 Humenné

Mobil: +421 915 867 434

E-mail: rra.humenne@gmail.com
Web:
www.rra.sk

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.

Anketa

Používam internet:

Pre najmenších