• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

JEDNOTA Dôchodcov na Slovensku Okresná organizácia Humenné

Sídlo : Osloboditeľov 8, 066 01 Humenné
Kontakt : 0933/775 30 11
Kontaktná osoba : Martančíková Etela - tajomníčka
Dátum vzniku : 1991


Jednota dôchodcov je občianske združenie vytvorené v zmysle zákona č.83/1990 Zb. K dnešnému dňu si získala 629 členov. Združuje občanov staršieho veku, bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu, ktorí rešpektujú jeho program a Stanovy.


Hlavným poslaním je všestranne pomáhať pri príprave občanov na život, realizovať ich záujmy, chrániť ich práva a požiadavky, obhajovať uspokojovanie oprávnených potrieb občanov tretieho veku, podnecovanie a organizovanie ich spoločenských aktivít, organizovanie vzdelávania, ako aj kultúrnych a telovýchovných akcií.


Jednota dôchodcov pomáha vytvárať podmienky pre dôchodcov, vzťah človeka k človeku na princípoch humanity a všestranného porozumenia a vzájomnej pomoci. Usiluje sa chrániť práva za spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie ako aj pomáhať pri zdravotnej a sociálnej starostlivosti.


Trvalým miestom pre sebarealizáciu dôchodcov sú jestvujúce dva kluby dôchodcov v meste a to na ulici Laboreckej a Duchnovičovej, kde sa sústreďujú vrámci dobrých vzťahov a vzájomnej spolupráce všetky aktivity s možnosťou využívania priestorov bezplatne.


Jednota dôchodcov má dobrú spoluprácu so Slovenským červeným krížom a Demokratickou úniou žien v Humennom, s Vihorlatským osvetovým strediskom, Mestským a Okresným úradom. Po odbornej stránke v sociálnej a zdravotnej oblasti informovanosť starších občanov zabezpečujú Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, odborní lekári Nemocnice s poliklinikou a štátny zdravotný ústav.

Jednota dôchodcov sa podieľa na organizácii rôznych podujatí a rámcových aktivít podľa vytvorených podmienok a finančných možností. Významným spoločenským podujatím bolo celookresné stretnutie pri príležitosti otvorenia Medzinárodného roka starších ľudí 1999. Pri Klube dôchodcov pôsobí aj dôchodkársky miešaný súbor "Vandrovnica", ktorý má 25 členov a hudobný doprovod.


Z aktivít Jednoty dôchodcov je potrebné spomenúť stretnutia dôchodcov pri vatre spolu s mladou generáciou, organizovanie posedení a spoločenských podujatí, kultúrno-poznávacích zájazdov, návštevy divadiel, oslavy jubileí, výstavky ručných prác, brigádnické činnosti a pod.


Okresná orgnizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku rada uvíta všetkých ľudí v dôchodkovom veku, ktorí majú záujem aktívne prežívať svoju starobu v kruhu milých a priateľských ľudí, čo im prispeje k obohateniu ich života.