• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Iné

2006

Názov projektu

Sami sebe – Rómovia vytvárajú pracovné príležitosti

Žiadateľ

Združenie Rómov pod Vihorlatom

Zdroj financovania

ÚPSVaR Humenné

Rozpočet projektu v SKK

576.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

528.000,00

Výška spolufinancovania

8,00 %

Termín realizácie

2007

Popis projektu

Projekt riešil zapojenie nezamestnaných Rómov do aktivačných prác.

 

Názov projektu

Skvalitnenie služieb poskytovaných obcou Hankovce

Žiadateľ

Obec Hankovce

Zdroj financovania

ÚPSVaR Humenné

Rozpočet projektu v SKK

341.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

304.000,00

Výška spolufinancovania

10,00 %

Termín realizácie

2007

Popis projektu

Projekt riešil zapojenie nezamestnaných do aktivačných prác.

 

Názov projektu

Nezamestnaní podávajú ruku k dielu

Žiadateľ

Obec Kochanovce

Zdroj financovania

ÚPSVaR Humenné

Rozpočet projektu v SKK

341.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

273.000,00

Výška spolufinancovania

20,00 %

Termín realizácie

2007

Popis projektu

Projekt riešil zapojenie nezamestnaných do aktivačných prác.

 

Názov projektu

Odborný pracovník RRA Humenné – posilnenie kapacity

Žiadateľ

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Zdroj financovania

ÚPSVaR Humenné

Rozpočet projektu v SKK

141.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

96.000,00

Výška spolufinancovania

32,00 %

Termín realizácie

2007

Popis projektu

Projekt riešil zapojenie nezamestnaných Rómov do aktivačných prác.

 

Názov projektu

Samospráva ponúka pracovné príležitosti

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

ÚPSVaR Humenné

Rozpočet projektu v SKK

582.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

559.730,00

Výška spolufinancovania

3,80 %

Termín realizácie

2006

Popis projektu

Projekt je zameraný na podporu rozvoja obce prispievajúcej k zlepšeniu sociálneho začlenenia a zvýšeniu zamestnanosti sociálne najviac znevýhodneného obyvateľstva obce Dedačov a priľahlého okolia.

 

2005

Názov projektu

Materská škôlka v Ľubiši

Žiadateľ

Obec Ľubiša

Zdroj financovania

Stredoeurópska nadácia Slovnaftu

Rozpočet projektu v SKK

89.500,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

89.500,00

Výška spolufinancovania

5,00 %

Termín realizácie

2005

Popis projektu

Cieľom projektu je spolufinancovať realizáciu projektu schváleného v rámci SOP ZI- podopatrenie 3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry pre obec Ľubiša.

 

2004

Názov projektu

Odstránenie škôd po povodni v obci Nižná Jablonka

Žiadateľ

Obec Nižná Jablonka

Zdroj financovania

Grantový program ZMOS

Rozpočet projektu v SKK

100.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

100.000,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2004

Popis projektu

Projekt rieši odstraňovanie následkov škôd v obci.

 

2002

Názov projektu

Vyhotovenie videofilmu propagujúceho región Horný Zemplín

Žiadateľ

ZMOS – región Humenné

Zdroj financovania

Pilotná grantová schéma rozvoja CR

Rozpočet projektu v SKK

561.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

420.000,00

Výška spolufinancovania

25,00 %

Termín realizácie

2002-2003

Popis projektu

Cieľom projektu bolo formou videofilmu na VHS a CD nosiči spropagovať prírodné krásy, kultúrne a historické pamiatky a obce regiónu Horný Zemplín.

 

2001

Názov projektu

Regionálne stredy neziskových organizácií

Žiadateľ

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Zdroj financovania

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Rozpočet projektu v SKK

174.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

174.000,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2001

Popis projektu

Projekt riešil spoluprácu neziskových organizácií pri získavaní finančných prostriedkov z grantov.

 

Názov projektu

Servisný bod pre tretí sektor

Žiadateľ

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Zdroj financovania

Nadácia Tvoja Zem

Rozpočet projektu v SKK

245.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

245.000,00

Výška spolufinancovania

0,00 %

Termín realizácie

2001

Popis projektu

Cieľom projektu bolo poskytnúť poradenské služby a komunikačné služby pre občianske združenia a neziskové organizácie.

 

2000

Názov projektu

Vytvorenie informačného centra pre miestny rozvoj regiónu Humenné

Žiadateľ

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Zdroj financovania

NPOA

Rozpočet projektu v SKK

264.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

220.000,00

Výška spolufinancovania

16,00 %

Termín realizácie

2001

Popis projektu

Projekt bol zameraný na konzultačnú pomoc pre všetkých žiadateľov o granty resp. dotácie.

 

1999

Názov projektu

Teledom Dedačov

Žiadateľ

Obec Dedačov

Zdroj financovania

Konto Globtel

Rozpočet projektu v SKK

110.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

100.000,00

Výška spolufinancovania

10,00 %

Termín realizácie

1999

Popis projektu

 

 

Názov projektu

Tvorba regiónu Humenné-Snina-Medzilaborce

Žiadateľ

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Zdroj financovania

Nadácia Allegro

Rozpočet projektu v SKK

70.000,00

Poskytnutý príspevok  v SKK

65.000,00

Výška spolufinancovania

7,00 %

Termín realizácie

1999

Popis projektu