• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí
o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe schémy štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46904(2016/XA) (ďalej len „schéma“) a na základe úpravy č. 1 Rozpisu limitov pri poskytovaní štátnej pomoci v roku 2017 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 3.júla 2017,

VYZÝVA

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2017

v termíne od 25. júla 2017 do 8. augusta 2017

na opatrenie

podpora na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

pre výstavu Chovateľský deň mäsových plemien – Východ

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy spolu so všetkými povinnými prílohami:
- osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:
Dobrovičova 12
821 09 Bratislava, na prízemí č. dverí 28
- alebo poštou na adrese:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Oddelenie štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Pôdohospodárskej platobnej agentúre v Bratislave, oddelenie štátnej pomoci, odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci, sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci.

http://www.apa.sk/…/dodatok-c-1-k-vyzve-na-predkladani…/8367

Aktuálne výzvy

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >