• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

INFORMÁCIA O UDELENÍ VÝNIMKY OHĽADOM LEHOTY NA VYDANIE ROZHODNUTIA V KONANÍ O ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

INFORMÁCIA O UDELENÍ VÝNIMKY OHĽADOM LEHOTY NA VYDANIE ROZHODNUTIA V KONANÍ O ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že centrálny koordinačný orgán (ďalej len "CKO") udelil Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľskému orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 3 (ďalej len "sprostredkovateľský orgán") výnimku z ustanovenia kapitoly 3.2.1.3 odsek 10 písmeno a) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (verzia 4). Uvedené ustanovenie stanovuje povinnosť riadiacich orgánov zabezpečiť vydanie rozhodnutia pre všetky žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "ŽoNFP"), ktoré boli predmetom schvaľovacieho procesu najneskôr v termíne do 35 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve v prípade uzavretej výzvy. Výnimka CKO oprávňuje sprostredkovateľský orgán vydávať pre ŽoNFP predložené v rámci výzvy s kódom IROP-PO3-SC31-2016-5 rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP do 85 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve. Dôvodom pre ktorý sprostredkovateľský orgán požiadal o výnimku je vysoký počet doručených ŽoNFP a s tým súvisiaca časová náročnosť riadneho uskutočnenia procesu konania o ŽoNFP. Dovoľujeme si v tejto súvislosti upozorniť žiadateľov, že do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava doba potrebná na predloženie náležitostí zo strany žiadateľa na základe výzvy zaslanej sprostredkovateľským orgánom (t.j. prerušuje sa v momente zaslania výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí a začína plynúť momentom doručenia náležitostí na sprostredkovateľský orgán).

Aktuálne výzvy

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >