• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Naši partneri

Užitočné odkazy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja
IS RRA

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravuje aj pre rok 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. Cieľom pomoci je podporiť podnikateľské subjekty, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb, alebo procesov pri riešení inovačných projektov s vybranými riešiteľskými organizáciami. V záujme rozširovania portfólia riešiteľov projektov – oprávnených organizácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami pre: 
všetky verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied pôsobiace na území Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov a noriem, 
právnické osoby zapísané v Obchodnom registri so sídlom v Slovenskej republike, ktoré za obdobie posledných troch rokov preukázateľne riešili najmenej tri výskumno – vývojové projekty 
Záujemcovia podľa písm. a) a písm. b) musia dokladovať tri riešené výskumno-vývojové projekty formou záverečnej správy, alebo kópiou prihlášky patentu/ priemyselného vzoru a pod. v tlačenej forme alebo na CD nosiči.

V rámci aktualizácie databázy žiadame okrem kontaktných údajov uviesť: 
odvetvie, pre ktoré vykonávate výskumné a vývojové činnosti (napr. strojárstvo, chémia, lesníctvo, atd.) 
hlavnú výskumnú a vývojovú činnosť, (napr. výskum a vývoj materiálov, nanotechnológií, chemických vlákien, atd.) 
tri príklady dobrej praxe spolupráce v oblasti výskumu a vývoja vo forme názvu projektu, rokov realizácie a partnerských inštitúcií. 
Žiadosť nepredkladajú organizácie, ktoré sú už v databáze registrované. 
Žiadosť tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Žiadosti o zaradenie do databázy je potrebné zaslať najneskôr do 31. 08. 2017 na adresu: Ministerstvo hospodárstva SR, odbor inovácií a aplikovaného výskumu, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, tel. 02/ 4854 3535, 4854 1528 zaleska@mhsr.sk; tanistrak@mhsr.sk;

Žiadosť: http://www.mhsr.sk/uploads/files/JF7NIq8y.pdf 
Zoznam riešiteľských organizácií: http://www.mhsr.sk/uploads/files/ueCXtPb7.pdf

Zdroj: http://www.economy.gov.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre

Aktuálne výzvy

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >